ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid Aurora Voorwaarden

 1. 1.1  De Aurora Voorwaarden zijn opgesteld door Aurora. De Aurora Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:

  1. Licentie voor programmatuur

  2. Ontwikkeling van programmatuur

  3. Onderhoud van programmatuur

  4. Application Service Provision, Software as a

   Service en Computerservice

  5. Ontwikkeling en onderhoud van een website

  6. Webhosting

  7. Detacheringsdiensten

  8. Opleidingen en trainingen

  9. Advisering, consultancy en projectmanage-

   ment

  10. Overige diensten

  11. N.v.t.

  12. N.v.t.

  13. N.v.t.

  14. N.v.t.

  15. N.v.t.

  16. Financiering en leasing van ICT.

 2. 1.2  Deze module Algemeen van de Aurora

  Voorwaarden is van toepassing op alle aanbie- dingen en overeenkomsten waarbij Aurora goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van de Aurora Voorwaarden die tussen Aurora en klant zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de Aurora Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Aurora en klant overeengekomen specifieke module of modules van de Aurora Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

 3. 1.3  Daar waar in de Aurora Voorwaarden de
  term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de Aurora Voorwaarden.

 4. 1.4  Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voor- waarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Aurora en klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in
acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Aurora zijn vrijblijvend, tenzij door Aurora schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Aurora verstrekte gegevens waarop Aurora zijn aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Aurora dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Aurora niet bindend, behoudens indien door Aurora uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeen- gekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient klant alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door Aurora afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Aurora schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Aurora afge- geven voorcalculatie of begroting kunnen door klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door klant aan Aurora kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Aurora te verrichten pres- taties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Aurora gehouden klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door Aurora afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de

overeenkomst verschuldigde bedragen te

voldoen.

 1. 3.4  Ter zake de door Aurora verrichte presta-

  ties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Aurora volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

 2. 3.5  Indien sprake is van een periodieke betalings- verplichting van klant, geldt dat Aurora gerechtigd is schriftelijk op een termijn van
  ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

 3. 3.6  Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Aurora de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in reke- ning brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal klant binnen een door Aurora te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

 4. 3.7  Indien klant de verschuldigde bedragen niet
  of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aurora de vordering uit han-den geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

 1. 4.1  Klant en Aurora dragen er zorg voor dat
  alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwe- lijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 2. 4.2  Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbon- den.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien Aurora dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal klant Aurora desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Klant vrijwaart Aurora voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Aurora toegerekend moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Aurora verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij klant. Klant staat er jegens Aurora voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Aurora tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien Aurora op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Aurora staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de over- eenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van com- puter-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Aurora gerechtigd klant toegangs- of identi- ficatiecodes toe te wijzen. Aurora is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde perso- neelsleden kenbaar. Aurora is nimmer aan- sprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-

of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Aurora

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

 1. 6.1  Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Aurora totdat alle bedragen die klant aan Aurora op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Aurora zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Aurora mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien klant (mede) uit door Aurora geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt klant die zaak slechts voor Aurora en houdt klant de nieuw gevormde zaak voor Aurora totdat klant alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Aurora blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door klant eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 2. 6.2  De goederenrechtelijke gevolgen van het eigen- domsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Aurora gunstigere bepalingen bevat.

 3. 6.3  Rechten, waaronder mede begrepen gebruiks- rechten, worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen vol- ledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van klant zijn overeenge- komen, komt aan klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

 4. 6.4  Aurora kan de in het kader van de over- eenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, docu- menten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Aurora onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan Aurora verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht. Voor

zover deze objecten in de feitelijke beschik- kingsmacht van Aurora of hulppersonen van Aurora zijn, draagt Aurora het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien Aurora bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Aurora niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen,

ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, stan- daarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor der- den. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Aurora aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cli- ent zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programma- tuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uit- sluitend bij Aurora, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voor- waarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan
wel betreffende auteursrechten, merken, han- delsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwij- deren of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Aurora toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is klant nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

 1. 8.5  Aurora vrijwaart klant tegen elke rechts- vordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Aurora zelf ontwik-kelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant Aurora onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het tref- fen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Aurora. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Aurora verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Aurora ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toe- stemming van Aurora in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onher- roepelijk vaststaat dat de door Aurora zelf ontwikkelde programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebeho- rend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Aurora een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Aurora, indien mogelijk, zorgdragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, web- sites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verder- gaande vrijwaringsverplichting van Aurora is uitgesloten.

 2. 8.6  Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aurora van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyper- links etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Klant vrijwaart Aurora tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werk- zaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhan- kelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Aurora mogelijk te maken zal klant Aurora steeds tijdig

alle door Aurora nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodza- kelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

9.2 Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Aurora te verlenen diensten. Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

9.3 Indien klant de voor de uitvoering van de overeenkomst door Aurora nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, appa- ratuur, programmatuur, materialen of medewer- kers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Aurora stelt of indien klant op andere wijze niet aan zijn ver- plichtingen voldoet, heeft Aurora het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Aurora tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onvermin- derd het recht van Aurora tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.4 Ingeval medewerkers van Aurora op locatie
van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant kosteloos zorg voor de door die mede- werkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeids- omstandigheden. Klant vrijwaart Aurora voor aanspraken van derden, waaronder mede- werkers van Aurora, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in diens organi- satie. Klant zal de binnen zijn organisatie gel- dende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Aurora ingezette medewerkers kenbaar maken.

9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Aurora staan. Aurora is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen

of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloos- heid van de bedrijfsleiding van Aurora.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door Aurora genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Aurora genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Aurora niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Aurora spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Aurora is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandig- heden die zich na het aangaan van de overeen- komst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Aurora gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Aurora en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door Aurora genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Aurora niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn over- eengekomen - komt Aurora wegens tijds- overschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebre- kestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Aurora in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11. Ontbinding en opzegging van de overeen- komst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebreke- stelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle andere

verplichtingen tot medewerking door de klant of een door de klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ont- vangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Aurora ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Aurora vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaal- de onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Klant is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien

de beslissende zeggenschap over de onder- neming van klant wijzigt. Aurora is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van klant vervalt het recht tot gebruik van aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

12. Aansprakelijkheid van Aurora

12.1 De totale aansprakelijkheid van Aurora wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantie- verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs

(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijk- heid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van Aurora. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijk- heid van Aurora voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend Euro).

 1. 12.2  De aansprakelijkheid van Aurora voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens mate- riële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

 2. 12.3  De aansprakelijkheid van Aurora voor indi- recte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Aurora voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Aurora voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uit- gesloten de aansprakelijkheid van Aurora wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 3. 12.4  De uitsluitingen en beperkingen van de aanspra- kelijkheid van Aurora, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aan- sprakelijkheid van Aurora uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeen- gekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

 4. 12.5  De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uit- sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfs- leiding van Aurora.

 5. 12.6  Tenzij nakoming door Aurora blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Aurora wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Aurora onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Aurora ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Aurora in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 6. 12.7  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij Aurora meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aurora vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een rede- lijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Aurora. Klant verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Aurora onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

12.9 Klant vrijwaart Aurora voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Aurora geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijk- heid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Aurora zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie- verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveran- ciers van Aurora, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan Aurora zijn voorgeschre-ven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waar- van het gebruik door klant aan Aurora is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefacilitei- ten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) sta- king, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer perso- neelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negen- tig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhou- ding afgerekend, zonder dat partijen elkaar ove- rigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

 1. 14.1  Indien Aurora op verzoek of met vooraf- gaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens
  de gebruikelijke tarieven van Aurora. Aurora is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 2. 14.2  Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeen- gekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verant- woordelijkheden van klant en Aurora kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de over- eenkomst.

 3. 14.3  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Aurora klant desge- vraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. 15.1  Klant is niet gerechtigd de rechten en/of ver- plichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

 2. 15.2  Aurora is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen 16.1 De overeenkomsten tussen Aurora en klant

worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 1. 16.2  Geschillen welke tussen Aurora en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Aurora en klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).

 2. 16.3  Uitsluitend indien Aurora en/of klant voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale

procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerech- tigd, doch niet verplicht, om in afwijking van

het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhan- gig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslis- sing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhan- gig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering
te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT- Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation,
tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van media- tors en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid ver- zet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

© 2019, Aurora Online te Lunteren

Al nieuwsgierig?
Vraag vrijblijvend een demo aan!

Gratis demo aanvragen